Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı (Fasıl 7)


Fikri Mülkiyet Hukuku faslı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent Enstitüsünün eşbaşkanlığında yürütülmektedir.
Fasla ilişkin Tanıtıcı Tarama Toplantısı 6-7 Şubat 2006 tarihleri arasında, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 2-3 Mart 2006 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

(Bkz.
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=38&l=1)
Bakanlığımız ile ilgili Kurumların da katılımlarıyla Brüksel’de gerçekleştirilen Tanıtıcı Tarama Toplantısında, AB Komisyonu uzmanları tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku alanında Avrupa Birliği bünyesinde kabul edilen Direktiflere ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılı Tarama Toplantısında
ise ülkemizde fikri haklar alanında görev yapan kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından Tanıtıcı Tarama Toplantısında ele alınan AB müktesebatına karşılık gelen konulara ilişkin Türk Mevzuatındaki duruma ilişkin sunumlar yapılmıştır.
Ayrıntılı Tarama Toplantısı sonrasında, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Tarama Sonu Raporunda: Fikri mülkiyet hakları mevzuatının genel itibariyle topluluk mevzuatına uyumlu olduğu; ancak bazı madde hükümlerinin hala uyumsuzluklar arz ettiği belirtilmiş ve uyumsuzluk arz ettiği düşünülen hususlar bildirilmiştir.
Tarama Toplantıları sonrasında Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı’nın müzakereye açılabilmesi için bir açılış kriteri öngörülmüştür. Açılış kriteri gereğince Türkiye’nin Komisyona, “sonuçlandırma tarihleri ve ara hedefleri içerecek şekilde, bu faslın kapsadığı her alan itibariyle müktesebatın uygulanması için gerekli kapasitenin oluşturulmasına yönelik bir Eylem Planı” sunması istenmiştir.
Söz konusu Eylem Planı, AB Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kurumların katkıları ile hazırlanmış ve Ocak 2008’de Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir. Eylem Planı, AB Komisyonu tarafından yeterli görülmüş ve Türkiye, Müzakere Pozisyon Belgesi hazırlamaya davet edilmiştir.
Bu kapsamda, Bakanlığımız ve ilgili diğer kurumların katkılarıyla Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi hazırlanmış ve Nisan 2008’de AB Komisyonu’na iletilmiştir.
Komisyon, “Fikri Mülkiyet Hukuku Eylem Planı”nın, açılış kriterini karşıladığını kabul ederek, faslın müzakereye açılmasını üye ülkelere öneren “Komisyon Değerlendirme Raporunu” hazırlamış ve üye ülkelere sunmuştur. Söz konusu rapor kapsamında üye ülkeler AB Komisyonu aracılığıyla ülkemize sorular yöneltmiştir. Söz konusu sorulardan Bakanlığımız görev alanına giren hususlara ilişkin yanıtlar, AB Komisyonuna iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmiştir.
Bu süreci takiben Avrupa Birliği tarafından “Fikri Mülkiyet Hukuku” faslına ait “AB Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi”nin nihai hali ile dört teknik kapanış kriteri iletilmiştir.
 
Söz konusu kapanış kriterleri:
1-Diyalog mekanizması tesis edilmesi,
2- Korsan faaliyetlerle ve sahtecilikle mücadele kapsamında uygulayıcı birimlerin yeterli idari kapasiteye sahip olmasının sağlanması,
3-Türkiye’nin, soruşturmalar, kovuşturmalar ve ihlallere ilişkin hukuki eylemler ve Fikri Mülkiyet Hukuku’nun etkin uygulamasına dair geliştirilmiş performansı hakkında, AB’ye ihraç edilen taklit ve korsan ürünlerin sayısında büyük ölçüde düşüşü de içeren tatmin edici bir ilerleme kaydı sunması,
4-Türkiye’nin, hakların Topluluk düzeyinde tüketilmesi ve ek koruma sertifikalarının uygulamaya sokulmasıyla ilgili müktesebata uyumunu tamamlaması ve bu hakların katılımla birlikte uygulanmasının sağlanmasıdır.
“Fikri Mülkiyet Hukuku” faslının müzakereye açılmasına ilişkin Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansı 17 Haziran 2008 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirilmiş olup toplantıda Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı Şirketler Hukuku Faslı ile birlikte müzakereye açılmıştır.
Müzakereye açılan Fikri Mülkiyet Faslının kapanış kriterlerinden ilki olan “Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir diyalog mekanizması tesis edilmesi” kriterinin karşılanması amacıyla AB Komisyonu ve ülkemiz arasında sürdürülen müzakereler sonucunda hazırlanan Çalışma Grubu İşleyiş Esasları metni, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu’nun 28 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında kabul edilmiş ve Kurulun, 2 Kasım 2010’da gerçekleştirilen toplantısında “Çalışma Grubu” koordinatörlüğünün Türkiye adına Bakanlığımız tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Çalışma Grubunun ilk toplantısı, AB Komisyonu ve Türkiye’de fikri haklar alanında görev yapan kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 18 Mayıs 2011 tarihinde, Çalışma Grubunun ikinci toplantısı AB Komisyonu ile karşılıklı sağlanan mutabakatla 18 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bahse konu grubun üçüncü toplantısı ise 30 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.