T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi


Bandrol Nedir?

Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketi veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketidir.

Bandrol Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?

- 5846 sayılı fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesi

- Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


ZORUNLU BANDROL UYGULAMASI

Hangi Eser Türlerinde Bandrol Kullanımı Zorunludur?

Süreli olmayan yayınlar (kitaplar) ile kayıt ve tescili gerçekleştirilmiş olan sinema ve müzik eseri nüshalarına çoğaltmayı takiben sevkiyattan önce bandrol yapıştırılması zorunludur.
Ayrıca bilgisayar oyunları da zorunlu bandrol uygulamasına tabidir.

Hangi Hallerde Bandrol Kullanımı Zorunlu Değildir?

Aşağıda belirtilen durumlarda bandrol kullanımı hak sahibinin isteğine bağlıdır:
Süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına, çoğaltmayı takiben sevkiyattan önce bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandrol zorunluluğu kapsamındaki eser türlerinden birini veya birkaçını içermekle birlikte esas olarak fikir ve sanat eseri taşımaya tahsis edilmemiş olan ve taşıyıcı materyal özelliği göstermeyen cihazlara bandrol verilmez.
Aşağıda sayılan hallerde bandrol kullanılması eser veya hak sahiplerinin isteğine bağlıdır:
 
   a) Kanunun 31 inci ve 32 nci maddelerinde bahsi geçen ve resmen yayınlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, kazai kararlar ile söz ve nutuklardan ibaret yayınlar,
   b) Eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim amacıyla kullanılacak yayınlardan, ön ve arka kapaklar ile belirli sayfalarda on dört puntodan küçük olmamak üzere, “Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.” ibaresi taşıyan tanıtım nüshaları,
   c) Yurt dışında dağıtımı yapılmak üzere ve ülke içinde ticari dolaşıma sunulmamak kaydıyla sadece çoğaltımı ülke içinde yaptırılan yayınlar veya eser nüshaları,
   ç) Tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifeler,
   d) Bandrollenmiş sinema ve müzik eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınların ekinde verilen içerik tamamlayıcı niteliği bulunan materyaller,
   e) Kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen, okul öncesine, ilköğretime ve ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar,
   f) Gümrük ve posta işlemleri sırasında ticari dolaşıma girme amacı taşımadığına dair ilgili birimlere taahhüt verilmesi kaydıyla incelenmek üzere yurtdışından gönderilen örnek yayınlar veya eser nüshaları,
   g) “Parayla satılamaz.” ibaresi taşımak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya Merkezi Açıköğretim Sistemi kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitapları,
   ğ) Kanunun süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırma zorunluluğuna ilişkin hükmünün yürürlüğe girdiği 7/6/1995 tarihinden önce basılmış olup ikinci el olarak satılan yayınlar.
İkinci fıkra hükümleri çerçevesinde bandrolsüz piyasaya sürülen yayınların birinci sayfasında veya arka kapağında ondört puntodan küçük olmamak kaydıyla, “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir” ibaresinin bulundurulması zorunludur. İkinci fıkranın (c), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde tanımlanan hallerde bu ibarenin kullanılması zorunlu değildir.

Bandrol Başvuruları Nasıl Yapılır?

- Süreli olmayan yayınlar için bandrol taleplerinin, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunan “Online İşlemler - Bandrol Başvurusu” linkinden giriş yapılmak suretiyle bandrol otomasyon sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilmesi ve bunu takiben başvuruda ibrazı zorunlu belgelerin Yayıncılar Birliği Federasyonuna (YAYFED) ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Sinema ve müzik eseri nüshaları için bandrol taleplerinin, başvuruda ibrazı zorunlu bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

Bandroller Nereden Temin Edilir?

- Süreli olmayan yayınlar için kullanılacak olan bandroller YAYFED’den temin edilir.

- Sinema ve müzik eseri nüshalarında kullanılacak bandroller, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilir.

Bandrol Ücreti Ne Kadardır?

- Süreli olmayan yayınlar için kullanılan bandrolün adedi 0,090 TL,

- Sinema ve müzik yapımı ile bilgisayar oyunları için kullanılan bandrolün adedi 0,065 TL,

- Sinema yapımları için kullanılan 35 mm, Lazer Disk ve DCP için ise adedi 7,00 TL’dir.

 

Bandrol başvurusunda başvuru sahibince ibrazı gereken bilgi ve belgelerin listesini görmek için tıklayınız.

İSTEĞE BAĞLI BANDROL UYGULAMASI

Kitaplar, sinema ve müzik eserleri dışında kalan kolay kopyalanmaya müsait diğer eser nüshalarında ise kayıt ve tescil edilmiş olmaları kaydıyla hak sahibinin isteğine bağlı olarak bandrol kullanılması mümkündür.

İsteğe bağlı olarak kullanılacak bandroller, Telif Hakları Genel Müdürlüğünden veya İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilir.
Bandrol başvurusunda başvuru sahibince ibrazı gereken bilgi ve belgeler:


Başvuru sahibi (gerçek kişi/dernek/vakıf ve benzeri) esas alınmak suretiyle süreli olmayan yayın bandrolü başvurusunda istenen belgelere ek olarak kayıt-tescil numarası beyanının ibrazı gerekmektedir.